Mesalia Forums

Full Version: Character Sheets
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Character Sheets

Threads

 1. Avery W. Martillo (15 Replies)
 2. Ujay, The Exiled Hunter (0 Replies)
 3. Elin Txartela (2 Replies)
 4. [NPC] Silver Duras (0 Replies)
 5. [NPC] Captain Jimbo (1 Reply)
 6. Kane Stengar (1 Reply)
 7. Zarkaylia (29 Replies)
 8. [NPC] Thorvald "Walker" Karalis (0 Replies)
 9. Zaira Karalis (20 Replies)
 10. Adreanna Barriere (7 Replies)
 11. Pausing - Kane (1 Reply)
 12. Haara'ta Torrelk'Horta (2 Replies)
 13. Morgan Roe (0 Replies)
 14. Eyana Lauren Fisher (3 Replies)